- ! informatie voor niet gebruikers van de site !-

 • de webmaster kan de opdrachten in verband met privacy niet beoordelen voor deze verstuurd zijn.
 • de opdrachten kunnen 18+ of vreemde opdrachten zijn.
 • als u hier niet van gediend bent verlaat dan nu de site!
 • als u ongewenste berichten ontvangt van een gebruiker van deze site kunt u de site hier van op de hoogte stellen,
  de site zullen de gebruiker/verzender dan oproepen hier onmiddelijk mee te stoppen.

- disclamer -

  het onderstaande is van toepassing op de webpagina.
  door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer, regels en voorwaarden

  in deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de uitgever:coad apeldoorn bv, de uitgever van de webpagina;
 • de site/website/webpagina :de web pagina van partnerspel.nl/relationgame.com;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren genot, data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch of fisic nadeel.
 • de gebruiker dient alle informatie over opdrachten en personen geheim te houden.
 • de uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.
  ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • de uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. de inhoud is voor particulier gebruik bedoeld.
 • de uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit
  uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • de uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen , met of zonder voorafgaande verwittiging. de uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 • ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten,
  regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
  u bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt of publiceerd.
 • de uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. in aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 • u zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen
  tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d.
  die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 • de database mag niet voor doeleinden die nationaal of internationaal strafbaar zijn gesteld worden gebruikt.
 • de gegevens in de database mogen niet door derden worden gebruikt voor commerciele doeleinden en derhalve niet worden gedownload en/of gekopieerd.
 • pornografische of erotische afbeeldingen en teksten zijn uitsluitend toegestaan op de daar voor aangewezen plaatsen, en moeten altijd achter de zogenaamde kijkwijzer simbolen met keuze 18+ geplaatst zijn.
 • het is verboden om foto`s of afbeeldingen te uploaden waar op rechten kunnen rusten en de "uploader" niet de rechten bezit, de site wijst elke aansprakelijkheid af voor rechten van derden en zal op de eerste op vordering van rechthebenden de foto`s of afbeeldingen verwijderen.

- registratie-

 • u dient ten minste 18 jaar oud te zijn voor de registratie op de site en de aanschaf en toegang tot de diensten of materiaal.
 • bij de registratie op de site en het betalen van de diensten bevestigd u dat u ten minste 18 jaar oud bent.
 • als deel van de registratie moet u een gebruikersnaam en wachtwoord (samen de ‘inlog-gegevens’) aangeven die elke keer noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot de site.
 • de site houd zich het recht voor om aan te nemen dat elke persoon die in welk gebied dan ook van de site inlogt,
  de geregistreerde gebruiker is of iemand is die dat met uw toestemming doet.
 • hiermee bent u aansprakelijk voor welke actie dan ook na het inloggen met uw inloggegevens.
 • de site houd zich het recht voor om op elk moment van u te verlangen uw inloggegevens te wijzigen.
 • indien een ontvanger van berichten daar niet (meer) van gediend is en u en/of de site hier van op de hoogte stelt bent u na de eerste op vordering verplicht zijn hier onmiddelijk mee te stoppen.

- privacy -

 • de site respecteert de privacy van bezoekers/gebruikers van seze website.
  de site zal persoonsgegevens nimmer publiceren of aan derden verstrekken, tenzij de uitgever of de site hiertoe wettelijk verplicht wordt.
 • u moet inloggegevens vertrouwelijk behandelen en niet delen met uitzondering van uw partner.
 • u mag informatie over uw partner/ontvanger van uw berichten en reacties hier op niet publiceren delen of op enige manier openbaar maken zonder uitdrukkelijke toesteming van uw partner/ontvanger.

- levering voorwaarden -
betaling & terug vorderen

  na het doen van een betaling aan de website kan uitsluitend teruggave worden gevorderd indien:

 • de website in redelijkheid niet levert wat er in de informatie wordt aangeboden.
 • de technische werking van de website niet werkt zoals een gebruiker in redelijkheid zou mogen verwachten.
 • de gebruiker geen toegang tot de site krijgt tijdens de aan gegeven membership periode,
  mits de gebruiker de site hier van op de hoogte gesteld heeft en de site een redelijke tijd heeft gegeven om de toegang te herstellen/aantepassen.
 • niet tevreden geld terug kan uitsluitend worden gevorderd indien de gebruiker in
  redelijkheid kan aan tonen dat het in de informatie aangebodene niet overeen komt met wat er in de praktijk door de site wordt geleverd.
 • de reclamatie periode is 14 dagen na aangaan membership.
 • wie eist bewijst, wie niet tevreden is over werking of termijn van membership
  zal in redelijkheid bewijs moeten produceren indien men restitutie eist.
 • indien een eiser terug betaling zal verkrijgen hetzij door recht hetzij door coulance,
  dan kan dit maximaal het betaalde membership bedrag zijn. bij terug betaling door oorzaken die op latere termijn dan de reclamatie periode van 14 dagen zijn geconstateerd zal er de volgende formule worden gehanteerd: membership bedrag / membership periode / weken * resterende periode.
 • een gebruiker vrijwaard de intimediere betaling verwerker.

de site behoud zich het recht voor om de regels, voorschriften, algemenevoorwaarden in de loop van de tijd te wijzigen.
de keuze van de site is dat alle gerechtelijke procedures vallen en worden afgehandel naar nederlands recht.

alle rechten voorbehouden.

copy rights www.partnerspel.nl (c)/ www.relationgame.com (c) 2002/2020